تبلیغات
کوروش بزرگ
کوروش بزرگکاخ سه دری یا کاخ مرکزی(5)

بر فراز تخت،سایه بان سلطنتی است با شرابه‌ها و منگوله‌ها و مزین به شیر غرانی كه در دوی سوی یك حلقه بالدار یعنی فر ایرانی- و در میان قابی از گل‌های دوازده پر،مقابل همدیگر صف كشیده اند. نقش فر كیانی (انسان بالدار) با حلقه و دست كشیده باز، بر بالای صحنه مصور است. ترتیب افراد اورانگ بر منقوش بر دو جبهه معكوس یكدیگر است و هر طرف، یك سمت معین را نشان می دهد، یعنی تصویر قرینه مقابل را داریم.ترییب این 28 تن،كه در سه ردیف منقوش شده اند بدین شكل است:

بدبختانه سرو وضع این اورنگ بران ناروشن است، زیرا به سنگ منقوش،گزند فراوان رسیده،حتی سر و چهره شاه و ولیعهد نیز آسیب دیده است. تاج و دست بند و یاره اینها از فلزات گرانبها ی گوهر نگار بوده كه همه را ربوده اند. هویت اورنگ بران به درستی مشخص نیست وكلید شناسایی آنها،نقش روی آرامگاه می باشد كه 30 اورنگ را نشان می دهد. این اورنگ بران بر آرامگاه داریوش بزرگ و اردشیر دوم،«به نام» هم مشخص شده اند

بر فراز تخت،سایه بان سلطنتی است با شرابه‌ها و منگوله‌ها و مزین به شیر غرانی كه در دوی سوی یك حلقه بالدار یعنی فر ایرانی- و در میان قابی از گل‌های دوازده پر،مقابل همدیگر صف كشیده اند. نقش فر كیانی (انسان بالدار) با حلقه و دست كشیده باز، بر بالای صحنه مصور است. ترتیب افراد اورانگ بر منقوش بر دو جبهه معكوس یكدیگر است و هر طرف، یك سمت معین را نشان می دهد، یعنی تصویر قرینه مقابل را داریم.ترییب این 28 تن،كه در سه ردیف منقوش شده اند بدین شكل است:

بدبختانه سرو وضع این اورنگ بران ناروشن است، زیرا به سنگ منقوش،گزند فراوان رسیده،حتی سر و چهره شاه و ولیعهد نیز آسیب دیده است. تاج و دست بند و یاره اینها از فلزات گرانبها ی گوهر نگار بوده كه همه را ربوده اند. هویت اورنگ بران به درستی مشخص نیست وكلید شناسایی آنها،نقش روی آرامگاه می باشد كه 30 اورنگ را نشان می دهد. این اورنگ بران بر آرامگاه داریوش بزرگ و اردشیر دوم،«به نام» هم مشخص شده اند. با

مقایسه این دو گروه اورنگ بران بر افراد منقوش بر درگاه شرقی كاخ سه دری را به ترتیب زیر می توان معرفی كرد:

1- نماینده قوم ماد: كلاه گرد نمدی، نیم تنه و شلوار و نیم چكمه پوشیده است.

2- نماینده خوزیان: جامه پارسی دامن و قبای چین دار پوشیده است و خنجر دسته دار دارد. و احتمالاً كفش چندبندی و موی پیچ نواری داشته است. وی پشت سر نماینده مادها قرار دارد و بنابراین نمی تواند پارسی باشد بلكه خوزی است.

3-نماینده ارمنی‌ها: جامه مادی و كلاهی كه احتمالاً سه قبه ای بوده، پوشیده است.

4- نماینده هراتیان: لباس مادی با كلاه باشلق دار و احتمالاً چكمه داشته است.

5- نماینده بابلیان: كلاه مشخص بابلی كه دنباله اش منگوله دارد به سر گذاشته و عبایی كمردار به تن كرده است.

6- نماینده لودیان:موی بند شال وار را چند دور به سر پیچیده و قبای بلند بی كمری به تن و نیم چكمه به پا داشته است.

7- نماینده رخجی‌ها (؟): احتمالاً لباس مادی با كلاه شال‌وار و نیم چكمه داشته است.

8- نماینده آشوریان: كلاه شال وار و جامه بلند داشته است.

9- نماینده كاپادوكیان: كلاه مادی قبه دار داشته و ردای بلند بر دوش افكنده بوده است.

10- نماینده مصریان: لباده بلند بی كمر پوشیده و احتمالاً كلاه نداشته است.

11- نماینده سكاهای تیز خود: كلاه نوك تیز و جامه مادی كمردار پوشیده بوده است.

12- نماینده یونانیان آسیایی: شال منگوله دار به سر پیچیده و قبای چین دار به تن داشته است.

 

13- نماینده بلخیان: موی بند نواری، ریش بی جعد، نیم تنه و شلوار مادی با كمر و چكمه دارد و شلوارش را در چكمه كرده است.

14- نماینده گنداریان (مردم دره كابل): موی بند نواری، ردای بلند منگوله دار كه توسط بندی به شانه افتاده، پیراهن یقه باز و كمربند پهن و كلفت شال مانند داشته و پایش برهنه بوده است.

15- نماینده پارثیان:ریش و زلف بی جعد، موی پیچ نواری، نیم تنه و شلوار مادی، كمربند و چكمه داشته است،پایین شلوار در چكمه رفته و دارای چین‌های افقی است.

16- نماینده یك قوم مادی، شاید ساگارتیان: جامه مادی با كلاه سه قبه ای داشته است.

 

17- نماینده قوم سكایی(و به عقیده هرتسلفد سغدی): شلوار گشاد، قبای تسمه دار، نیم تنه مادی و نیم چكمه پوشیده بوده و ریش بی جعد و كفش ساده داشته است.

18- نماینده خوارزمیان( یا قوم سكایی): كلاه نوك تیز، نیم تنه مادی، ردای تسمه دار، شلوار گشاد و نیم چكمه داشته است.

19- نماینده هندوان:با بالا تنه لخت و پای برهنه آمده بوده و لنگی به كمر داشته است.

20- نماینده اسكودراییان (تركیه ای ها, در شمال شرقی یونان): كلاه نوك تیز سكایی،شلوار، نیمه تنه مادی و ردای بلند، تسمه و كمربند دار داشته است.

21- نماینده قوم ثته گوشی (ناحیه صد گاو یا پنجاب): موی بند نوازی گره خورده ،ریش پیچیده،پیراهن كوتاه،ردای دور تن پیچیده عباوار،لنگ و صندل داشته است.

22- نماینده سكاهای هوم پرست: كلاه نوك تیز سكایی و ریش بی جعهد داشته و نیم تنه،شلوار گشاد،نیم چكمه و بالا پوش تسمه دار پوشیده بوده است و گویا اسلحه داشته.

23-نماینده قوم سكایی: كلاه نوك تیز سكایی،ردای بلند،پیراهن و كمر، نیم تنه شلوار و چكمه بلند نوك برگشته دار و شاید نماینده قوم داهه باشد.

24- نماینده تازیان دره اردن: عبا و شاید هم موی بند و صندل داشته است.

25- نماینده قومی از شرق ایران: با جامه مادی،كفش بلند و ردای دور تن پیچیده آمده بوده است.

26- نماینده قوم لیبی: با پوستین و قبای كوتاه آستین، بدون كلاه و پا برهنه است.

27- نماینده حبشیان: با بالا تنه لخت و پای برهنه است، لنگی به تن پیچیده و شالی به گردن دارد.

28- نماینده قوم سكایی: جبه كمردار سكایی، شلوار گشاد و كلاه نوك تیز دارد. این صحنه بی گمالن تصویر یك واقعیت تاریخی است. به نظر می رسد كه در مرحله ای از جشن بزرگ شاهی، گروهی از بزرگان ایرانشهر از راه پلكان شمالی به ایوان و تالار كاخ سه دری می آمدند و نمایندگان ملل تابع، پادشاه و اورنگش را از اتاق شرقی این كاخ، بر سر دست گرفته و از درگاه شرقی وارد تالار می كرده اند. در اینجا پادشاه با بزرگان باز می گشتند و پادشاه، زیر سایه بان شاهی یا از درگاه شمالی به ایوان و از آنجا به دالان غربی و سپس به محوطه جنوبی كاخ آپادانا می رفت و یا از راه ایوان جنوبی به حیاط كاخ هدیش و از آنجا به قسمت های اختصاصی كاخ‌ها پای می گذاشت.

ین رسم كه فرمانروا بر اورنگ بنشیند و بزرگان مملكتی كه از سرتاسر كشور می آمده اند اور را بر سردست بلند كنند و به مهمترین تالار كاخ ببرند. از ایران به اروپا رفت و هنوز در دربار پاپ رایج است؛ یعنی پای، كه به مثابه شاهنشاه كاتولیك‌ها است، بر تخت كاتولیك‌ها است، بر تخت فرمانروایی می نشیند و كاردینال‌ها و اسقف‌های بزرگ كه مثل نمایندگان ملل تابع‌اند، او را بر سر دست بلند می‌كنند و با تخت به تالار بزرگ و شورخانه واتیكان می برند. این هم مسلم است كه بسیاری از آئین های پاپ‌ها و دربارشان از آئین‌های دربار ایران باستان اقتباس شده است. حتی كلاه پاپ را میرتا می گویند كه واژه ایرانی است. همین تصویر و مانندهای آن در صدستون است، كه باعث شده داستانی در مورد جمشید افسانه ای بسازند كه تخت او را در نوروز، دیوانی كه در فرمانش بوده اند بر می داشته و به كاخ‌هایش می برده اند. بعد هم همین داستان را در مورد سلیمان نبی كه او را با جمشید یكی دانسته اند- آوردنده اند و حتی توصیف تخت او را هم از روی نقوش تخت جمشید برداشته اند.بر درگاه جنوبی تالار مركزی همان صحنه بیرون رفتن پادشاه و خدمه اش كه در درگاه شمالی دیدیم تكرار شده است. از آنجا كه از درگاه شرقی، پاشاه و ولیعهدش با هم وارد شده اند، می توان احتمال داد كه یكی از درگاههای شمالی و جنوبی، ولیعهد را به هنگام بیرون رفتن از تالار و دیگری خود پادشاه را نشان می دهد.


1390/06/19 توسط bigkorosh | نظرات ()

جلال الدین خوارزمشاهی
اریو برزن
نقش رجب
نقش رستم
پا سارگاد
تصاویر
تخت جمشید
خلیج فارس
پارسی
ایران وایرانی
زرتشت
درباره کوروش کبیر
زندگی نامه کوروش کبیر

کاساندان یگانه همسر کورش بزرگ
کوروش بزرگ
کوروش دوم (کوروش کبیر)
متن کامل منشور کوروش هخامنشی
موسیقی در دوران هخامنشیان
جامه های پارسیان در دوره هخامنشیان
الهه های ایران باستان...رب النوع
نسک ها
نـــــــــــــــــــــــــــــوروز فرخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده باد
کوروش پادشاه محبوب بابل
هخامنشیان کشف قاره امریکا
ثبت عید نوروز
شب چله
دریافت سالنامه 1390
اندرز روباه
چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی
رویدادنامه نبونید و کورش بزرگ
ویژگی‌های عمومی جشن‌های ایرانی
تخت جمشید ترک خورد
دریافت کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران برای موبایل
پاسداری از زبان پارسی
یادی از بزرگان تاریخ ایران زمین، کوروش بزرگ
دامنه جدید
7آبان
7 ابان روز جهانی کوروش
پند های کمبوجیه به کوروش
یک سخن بسیار زیبا از کوروش بزرگ
کورش بزرگ، در تاریخ‌نامه‌های سنتی رومانیایی
دریافت فرهنگ کوچک واژه های بیگانه بامعادل فارسی
ارتش هخامنشی

شهریور 1394
خرداد 1394
بهمن 1393
تیر 1393
فروردین 1391
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390

bigkorosh
Eli_22

پرشین نسک ...رمانهای بروز ایرانی و خارجی...داستان و کتاب
سرباز پارسی
تاریخ ایران

اینستا ۹۸
محمدرضا عسگری طراحی وب سایت
وبلاگ علمی
تاریخچه جهان
دانستنیهای جالب تاریخی
Bnd3d
كوروش كبیر
خنده بازار
پـ نـ پـ
ایرانشهر
ضد مدرسه
فرزند شمشیر
سرزمینم ایران
.:: بلاگسرا ::.
کلاغ نیوز

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

Form Object